Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w drugiej rundzie naboru konkursu 5/1.1.1/2018 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

18.07.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w drugiej rundzie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Dokonano oceny 1 złożonego protestu, protest nie został uwzględniony.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja
nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – druga runda_procedura odwoławcza

Wstecz