Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w ramach konkursu 7/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”

31.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w ramach konkursu 7/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 4 protesty, z czego 2 protesty zostały uwzględnione. Tym samym 2 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 5 423 427,14 PLN, 2 protesty nie zostały uwzględnione.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 7/1.1.1/2019 "Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska"_procedura odwoławcza

Wstecz