Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w konkursie 2/4.1.1/2018 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Łódzkim ,,Łódzkie w dobrym zdrowiu”

10.04.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza protestów złożonych w ramach konkursu 2/4.1.1/2018 Działanie 4.1. "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Złożono 1 protest od wyników oceny wg kryteriów. Protest w wyniku weryfikacji warunków formalnych pozostawiono bez rozpatrzenia.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wstecz