Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w pierwszej rundzie naboru konkursu 4/1.1.1/2018 Szybka ścieżka (dot. protestów, które wpłynęły do IP w okresie od 13.02.2019 r. do 20.02.2019 r.)

18.04.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w pierwszej rundzie naboru w ramach konkursu 4/1.1.1/2018 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W okresie od 13.02.2019 r. do 20.02.2019 r. wniesiono 12 protestów, z czego żaden z nich nie został uwzględniony.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wstecz