Zbiorcza lista projektów złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence, trwającego od 3 kwietnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.

18.04.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończony został konkurs 3/1.1.1/2018 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 8 wniosków, które wpłynęły w ramach całego konkursu, dokonano ich oceny, z czego:

  • do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 18 430 630,02 PLN;
  • 2 projekty zostały wycofane z oceny;
  • 3 projekty nie zostały wybrane do dofinansowania.


Zbiorcza lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Wstecz