Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

21.05.2014

Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro.


Zmiana przepisów w istotny sposób wpływa na obszar wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, w którym udzielanie zamówień publicznych jest obarczone największym ryzykiem związanym z wystąpieniem nieprawidłowości skutkujących koniecznością dokonania zwrotu środków. W związku z faktem, że część zamówień współfinansowanych z funduszy unijnych, które były dotychczas realizowane pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z nowymi przepisami nie będzie objęta ww. obowiązkiem, istnieje potencjalne ryzyko występowania nieprawidłowości w tym obszarze. Z tego względu kwestia zapewnienia prawidłowości udzielania w ramach projektów zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro wymaga poświęcenia szczególnej uwagi beneficjentów i instytucji nadzorujących realizację projektów. Przedstawione poniżej rekomendacje Instytucji Zarządzającej PO KL powinny pozwolą na ograniczenie liczby potencjalnych nadużyć w przedmiotowym zakresie w projektach realizowanych ze środków EFS.

Beneficjenci powinni mieć na względzie, że udzielanie wszystkich zamówień podlega poszanowaniu zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantujących swobodę przepływu towarów i usług na obszarze krajów członkowskich UE - zasady równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności i przejrzystości. W celu zachowania zgodności wydatkowania środków z tymi zasadami dokonując zakupu towarów lub usług beneficjenci powinni postępować zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne), stosując procedury zapewniające racjonalność i efektywność wydatków oraz uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, również w zakresie zamówień o wartości poniżej progu krajowego. Beneficjenci powinni uwzględnić przy tym zalecenia dotyczące praktycznego zastosowania zasad traktatowych wynikające z Komunikatu Wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), obejmujące zapewnienie odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji o zamówieniu, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, ustalanie terminów w sposób umożliwiający wyrażenie zainteresowania ofertą również przedsiębiorcom z innych państw członkowskich itp. Jednocześnie należy podkreślić, że z punktu widzenia Komisji Europejskiej szczególnie istotne dla zapewnienia realizacji zasad traktatowych jest upublicznienie informacji o zamówieniu umożliwiające rynkowi otwarcie na konkurencję.
Racjonalnym i zasadnym będzie w tym przypadku stosowanie przez beneficjentów procedur wewnętrznych, które określają warunki przeprowadzania otwartych i konkurencyjnych postępowań o udzielenie zamówienia również w zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro. Istnieje także możliwość wykorzystania na potrzeby takich zamówień procedur określonych w Wytycznych dla beneficjentów niezobowiązanych podmiotowo do stosowania prawa zamówień publicznych (zasada konkurencyjności), co zapewni odpowiedni poziom upublicznienia i otwarcie zamówienia na konkurencję. Rozwiązanie to rekomendowane jako dobra praktyka.

Wstecz