Zmiany w dokumentacji dla konkursu 2/1.1.1/2018 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów

13.04.2018

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w dokumentacji dla konkursu 2/1.1.1/2018 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów, ogłoszonego 1 lutego br.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. W Regulaminie Konkursu:
  • doprecyzowania, że w konkursie mogą brać udział jedynie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadą stosowaną przez NCBR we wszystkich konkursach PO IR (do tej pory generator wniosku zawierał odpowiednie oświadczenie i nie pozwalał wprowadzić adresu siedziby spoza Polski),
  • doprecyzowania, że zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, z finansowania wykluczone są przedsiębiorstwa pozostające w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (do tej pory było oświadczenie w tym zakresie na końcu wniosku o dofinansowanie),
  • doprecyzowania zasad dotyczących określania miejsca realizacji projektu, tj. wskazania, że Wnioskodawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu w miejscu, które określono we wniosku o dofinansowanie jako miejsce realizacji projektu lub posiadać oddział wpisany np. w KRS pod adresem określonym jako miejsce realizacji projektu,
  • doprecyzowania konieczności ponownego przesyłania do IP wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym po uzupełnieniu w zakresie braków formalnych lub poprawie oczywistych omyłek oraz po uzupełnieniu wniosku w trakcie oceny,
  • wprowadzenia zasady, że w wyniku uzupełnień lub poprawy wniosku przez Wnioskodawcę w trakcie oceny, wysokość wnioskowanego dofinansowania projektu nie może ulec zwiększeniu oraz, że w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona we wniosku zmian innych niż wskazane w informacji od IP, ocena projektu prowadzona będzie na podstawie pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie,
  • doprecyzowania zasady, że jednym z warunków nierekomendowania projektu do dofinansowania jest niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu,
  • wprowadzenia zasady o przesyłaniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w pierwszej kolejności w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (w terminie 14 dni od informacji z IP), a dopiero po weryfikacji ich poprawności – wersji papierowej, w  ciągu 7 dni od informacji o zatwierdzeniu wersji elektronicznej – taki system usprawni i przyspieszy proces zawierania umów, zwłaszcza w przypadku ewentualnych błędów w dokumentacji Wnioskodawcy, 
  • doprecyzowania, że kontrola po zawarciu umowy jest wizytą monitoringową (kontrolą doraźną),
  • drobnych zmian redakcyjnych.
 2. We  wzorze wniosku o dofinansowanie:
  • wprowadzenia oświadczenia, że Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz