Zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER

12.06.2019

Uprzejmie informujemy, że IZ PO WER dokonała aktualizacji wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER rozliczanego w oparciu o wydatki faktycznie poniesione.

Wprowadzone zmiany obejmują m.in. uwzględnienie zapisów dot. przetwarzania danych zgodnie z RODO oraz doprecyzowania treści załącznika: oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Dodatkowo do wzoru umowy wprowadzono taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia zapisów umowy dot. zarządzania projektem. Ponadto, mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie projektem, wprowadzono również zobowiązanie Beneficjentów

do realizacji projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie, w szczególności zapewnienie koordynatora projektu, zgodnie z opisem wskazanym we wniosku.
Nowy wzór umowy

Nowy wzór umowy obowiązuje już dla konkursów obecnie kontraktowanych, tj.:

Wstecz