Posiedzenie Rady Centrum - 23 stycznia 2008 r.

23.01.2008

Wspólne posiedzenie Rady Centrum i Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych poświęcone było omówieniu zagadnień związanych ze stanem zaawansowania prac nad strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych.

W dniu 23 stycznia 2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Centrum i Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzeniu przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt i prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.

Na wstępie dyrektor NCBiR przekazał uczestnikom posiedzenia informacje o aktualnym stanie prowadzonych przez Centrum działań. Pokreślił rolę Centrum, jako jednostki wspierającej proces współpracy naukowców i przedsiębiorców. Przekazał informację o stanie gotowości Centrum do przyjęcia strategicznych programów badawczych.

Prof. E. Wittbrodt poinformował uczestników posiedzenia o przygotowaniach Rady Nauki MNiSW do wstępnej selekcji obszarów badań naukowych i prac rozwojowych. Identyfikacja wyżej wymienionych obszarów jest obecnie w fazie przygotowań.

Podczas posiedzenia prof. J. Rachoń oraz zabierający głos członkowie Rady i Zespołu podkreślili potrzebę odejścia od rozproszonego systemu finansowania i skoncentrowania się na finansowaniu jedynie tych obszarów badawczych, które mogłyby przynieść istotne korzyści dla Polski. Uznali za priorytetowe opanowanie nowych technologii oraz produkcję nowoczesnych wyrobów, odpowiadających na realne zapotrzebowania społeczne. Skupienie się na finansowaniu dużych przedsięwzięć badawczych wynika z ograniczonych możliwości finansowania ze środków budżetowych.

Podkreślono potrzebę zwiększenia środków budżetowych na badania naukowe i konieczność odwrócenia dotychczasowych proporcji źródeł finansowania, poprzez wzrost nakładów pochodzących od przedsiębiorców. Wskazano na możliwość aktywnego zaangażowania w finansowanie programów przyszłych beneficjentów wyników badań naukowych, jak i sektora finansów, między innymi przez wykorzystanie funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych.

Biorąc pod uwagę, że statutowym zadaniem Centrum jest określanie i realizacja zadań w ramach programów strategicznych oraz rolę, jaką odgrywa Zespół do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecni na posiedzeniu uznali potrzebę kontynuacji wspólnych spotkań.

Wstecz