Komisja ds. finansów

Komisja przygotowuje projekty opinii Rady dotyczące gospodarki finansowej Centrum, w szczególności dotyczące planu finansowego Centrum, sprawozdania finansowego Centrum, lub wyrażenia zgody przez Radę na rozporządzenie majątkiem Centrum o wartości powyżej 250 tys. euro.

Przewodniczący - dr hab. Tomasz Sójka

Członkowie:

Komisja ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

Komisja przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które Rada przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przygotowuje projekty opinii Rady w sprawach związanych z realizacją programów strategicznych.

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Perlin

Członkowie:

Komisja ds. realizacji innych zadań Centrum

Zadaniem komisji jest przygotowywanie projektów opinii Rady w sprawach realizacji innych zadań NCBR spoza obszaru strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przewodniczący - Włodzimierz Fisiak

Członkowie:

Komisja Odwoławcza

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu lub promesy finansowania.

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Członkowie: