Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (1993). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1998 r. na Wydziale Mechanicznym PŁ w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, habilitował się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w 2006 r (dyscyplina „inżynieria materiałowa”), a tytuł profesora uzyskał w 2012 roku. Od 2014 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych oraz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. naukowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ.


Promotor 4 ukończonych przewodów doktorskich oraz 3 w trakcie realizacji oraz recenzent kilkunastu przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Jest autorem monografii, 3 rozdziałów w monografiach oraz ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych, w tym około 30 w czasopismach indeksowanych przez Thomson Institute oraz współautorem 15 patentów i zgłoszeń patentowych (krajowych i zagranicznych) z dziedziny inżynierii powierzchni i inżynierii biomedycznej. Był kierownikiem, głównym wykonawcą oraz wykonawcą ponad 30 projektów finansowanych przez MNiSW, KBN, NCBIR oraz PR UE. Jest współautorem kilku wdrożeń przemysłowych z zakresu warstw węglowych w medycynie. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz kilkoma nagrodami Rektora PŁ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (w latach 2011-2014 pełnił funkcję sekretarza generalnego, a obecnie członek zarządu) oraz Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów (obecnie pełni funkcję wiceprezesa). Jest członkiem Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych PAN, członkiem Sekcji Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN oraz członkiem sekcji Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Z ramienia Politechniki Łódzkiej pełni funkcje członka rady nadzorczej Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. oraz członka zarządu Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej sp. z o.o.


Główna tematyka naukowa związana jest z inżynierią powierzchni, zwłaszcza z materiałami węglowymi takim jak diament, warstwy diamentopodobne, grafen, modyfikowane warstwy węglowe.