Ankieta - Obszary i schemat opisu dobrych praktyk

18.04.2019

Szanowni Państwo!

Zrównoważony rozwój to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, który gwarantuje w dłuższej perspektywie korzyści środowiskowe, społeczne oraz wzrost wartości firmy.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza dobrych praktyk CSR w obszarze pracowniczym. Na podstawie zebranych informacji Grupa robocza, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu opiniodawczego Ministra Inwestycji i Rozwoju) opracuje katalog dobrych praktyk stanowiący element „Przewodnika CSR po pracy bezpiecznej”. Celem przewodnika będzie zwrócenie uwagi na wyzwania związane z psychospołecznymi aspektami miejsca pracy i przedstawienie skutecznych rozwiązań zarządzania tymi wyzwaniami.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu
Grupa robocza do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę


Obszary, w których zbierane są dobre praktyki:

  • Poprawa psychospołecznego środowiska pracy (identyfikowanie zagrożeń takich jak: przemoc fizyczna i psychiczna, stres, mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe itp.)
  • Rozwiązania na rzecz wspierania grup szczególnie wrażliwych (pracownicy starsi, młodzi, niepełnosprawni, pracownicy migracyjni, kobiety)
  • Poprawa równowagi praca – życie osobiste (działania skierowane np. na: umożliwienie pracownikom wyboru godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, nadużywania wymiaru czasu pracy ponad wymaganą normę)
  • Identyfikacja, ograniczanie, eliminacja ryzyk dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanych z działalnością przedsiębiorstwa (działania skierowane np. na: ustanowienia systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa opartego na współudziale pracowników, analizowaniu problemów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy zgłaszanych przez pracowników, organizowaniu szkoleń na temat zdrowego stylu życia, badaniu opinii pracowników o warunkach pracy i zarzadzania)
  • Promocja zdrowia wśród pracowników (działania skierowane np. na: ustanowienia systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, opartego na współudziale pracowników; analizowaniu problemów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy zgłaszanych przez pracowników; zagwarantowaniu pracownikom bezpłatnej opieki medycznej itp.).
  • Inne praktyki wychodzące poza powyższy katalog

Schemat opisu dobrej praktyki

1.   Którego obszaru dotyczy dobra praktyka
2.   Przedsiębiorstwo, w którym zrealizowano działania:
3.   Przyczyny podjęcia działań

  • Co zdecydowało o podjęciu decyzji o realizacji działań?
  • Jaką rolę na etapie identyfikowania problemu i podejmowania decyzji o realizacji działań odegrali pracownicy i ich przedstawiciele? 

4.   Jakie działania zrealizowano i w jaki sposób?

  • Kogo (jakich grup pracowników) dotyczyły te działania?
  • Jak przebiegała realizacja tych działań (np. co zrobiono w kolejnych etapach realizacji działań i jak długo one trwały)? 

5.   Jakie efekty (zamierzone i niezamierzone) zostały osiągnięte?
6.   Jakie czynniki wpłynęły na sukces działań i jakie bariery należało pokonać?
7.   Czy opisane działania mogą być wdrożone również w innych przedsiębiorstwach, w tym w MŚP?

Wstecz