CONSERVATION, PROTECTION AND USE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem

01.07.2019

Konkurs CONSERVATION, PROTECTION AND USE, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 6,7 mln EUR. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych inicjatyw. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech głównych obszarów:

  1. Analiza i prezentowanie zmian (Analysing and modelling change)
  2. Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości (Sustainable protection and enhancement of values)
  3. Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym (Management of cultural heritage at risk)
  4. Wielopłaszczyznowa ochrona (Layered conservation)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.
Termin składania wniosków konkursowych upływa 3 września 2019 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie https://www.jpich-conservation.eu/ 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/conservation-protection-and-use 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. JPICH Conservation, Protection and Use
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek-at-nimoz.pl 
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. JPICH Conservation, Protection and Use
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki-at-nimoz.pl 
tel. kom. + 48 721 121 220

Wstecz