Brokering (scouting) technologiczny i jego rola w komercjalizacji wyników badań

14.04.2017

Pierwsze jednostki odpowiedzialne za rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu oraz stałą łączność w celu wymiany informacji uwzględniających bieżące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania ze strony przemysłu zaczęły powstawać w Polsce już w latach dziewięćdziesiątych. Różnorodność form współpracy pomiędzy nauką i biznesem wykształciła różne jednostki (formy aktywności) tj. parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii przy jednostkach badawczych, spółki celowe, całą gamę instytucji szkoleniowych i doradczych świadczących mniej lub bardziej wystandaryzowane usługi. Duża część jednostek badawczych, zwłaszcza te, które mogły odnotować na swoim koncie sprzedaż dóbr intelektualnych zaczęła podejmować próby skatalogowania wyników badań i kompetencji związanych z prowadzonymi badaniami i tworzyć różnego typu platformy wymiany informacji z przemysłem i biznesem, które stopniowo zaczęły dostarczać informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu na nowe rozwiązania. W ostatnich latach ustawodawca oraz instytucje wspierające otoczenie biznesu zaczęli zwracać większą uwagę na rolę badań stosowanych, większy nacisk położono na różnorodność form współpracy z biznesem, zwłaszcza związanych z praktycznym wykorzystaniem wyników badań i zgromadzonej wiedzy. Dużym impulsem stało się również stopniowe włączanie efektów działalności praktycznej do oceny parametrycznej jednostek badawczych.

Wszystkie te tendencje (oraz zjawiska i zdarzenia charakterystyczne dla poszczególnych jednostek) powodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania pracowników naukowych praktycznym zastosowaniem wyników ich badań. Z drugiej strony olbrzymie środki przeznaczone na konkursy grantowe dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem wyników badań wywołały i nadal wywołują zapotrzebowanie na tę współpracę po drugiej stronie. Powołane jednostki nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych współpracą stron, choćby ze względu na ograniczone zasoby. Tę lukę z założenia starali się wypełnić brokerzy (skauci) technologiczni, których największym atutem stały się posiadane kontakty bezpośrednie, zwłaszcza po stronie nauki, ale z czasem również po stronie biznesu.

Scouting technologiczny może być realizowany zarówno przez osoby fizyczne pełniące funkcję scouta, brokera technologii czy brokera innowacji (nazwa programu MNiSW), jak też osoby prawne czy  jednostki organizacyjne realizujące podobne działania i posiadające odpowiednie kompetencje. Scouting technologiczny realizowany był przez duże jednostki naukowe, w niektórych udaje się ten sposób działania kontynuować. Działania brokerów (scoutów) przede wszystkim koncentrują się na pozyskiwaniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych prac naukowo-badawczych na uczelni przy jednoczesnej weryfikacji wielkości ich potencjału komercjalizacyjnego. W przypadku pozytywnego zaopiniowania potencjału komercjalizacyjnego wytworzonego rozwiązania, następuje faza zaprezentowania uzyskanych rezultatów wśród potencjalnych odbiorców opracowanej technologii. Ostatnim krokiem jest doprowadzenie do nawiązania współpracy między uczelnią a partnerem biznesowym.

Główną zaletą wykorzystania przez centra transferu technologii brokeringu (scoutingu) jest możliwość pokonania niektórych barier systemowych i organizacyjnych. Bariery blokujące efektywną współpracę można spotkać na wielu etapach i w praktyce występują po każdej stronie.

Po stornie środowiska naukowego do głównych barier można zaliczyć:

 • niechęć i mała otwartość naukowców na działania komercjalizacyjne i współpracę z sektorem gospodarki,
 • brak lub mała ilość odpowiednich wzorców udanych przedsięwzięć komercjalizacyjnych,
 • brak reakcji naukowców na pojawiające się oferty współpracy ze stronu przemysłu,
 • słaba komunikatywność naukowców,
 • niechęć do ponoszenia ryzyka związanego z komercjalizacją badań,
 • mała wiedza pracowników naukowych o mechanizmach transferu technologii,
 • nieprecyzyjne i ciągle zmieniające się przepisy w zakresie procedur związanych z komercjalizacją (np. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • zbyt duża biurokratyzacja współpracy,
 • brak bieżącej współpracy z sektorem przemysłu, wynikający z ograniczenia przepływu informacji o specyfice i szczegółach działalności oraz problemach przedsiębiorców,
 • obawy o zaniżanie wyceny własności intelektualnej,
 • niska podaż projektów do komercjalizacji.

Po stronie przedsiębiorców występują najważniejsze bariery to:

 • niedostępność ofert przedsiębiorców na realizację prac badawczych,
 • niski poziom zaufania przedsiębiorców do świata nauki,
 • brak szerszego zainteresowania przedsiębiorców innowacjami,
 • niska świadomość prawna przedsiębiorstw,
 • ograniczenia finansowe zwłaszcza dla początkujących MŚP,
 • słaby rozwój świadomości komercjalizacyjnej,
 • małe doświadczenie w zakresie współpracy ze światem nauki,
 • niepewny zwrot z inwestycji w innowacje lub zbyt długi okres zwrotu,
 • brak odpowiednio skutecznej polityki regulacji rynku (niejasne i nieprzejrzyste przepisy, ciągłe  zmiany przepisów).

Wymienione bariery i problemy w praktyce pojawiają się z różnym natężeniem. W wielu przypadkach osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pełniąca funkcje brokera (scouta), przy odpowiednim wsparciu (pod nadzorem) centrum transferu technologii jest w stanie pokonać uprzedzenia, które jak pokazuje doświadczenie (np. program MNiSW, w ramach którego działało ok. 30 brokerów) pojawiają się po obu stronach tego procesu.

Kluczowym czynnikiem decydującym o przełamywaniu niektórych barier jest wykorzystywanie przez brokera (scouta) zarówno formalnych jak i nieformalnych kontaktów poprzez sieć powiązań i osobistych znajomości oraz bezpośrednie docieranie do źródeł informacji o realizowanych projektach badawczych i uzyskiwanych wynikach badań.

Dobrze zorganizowany brokering (scouting) może stanowić silne wsparcie dla centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji wiedzy, gdyż otrzymane informacje często dotyczą rezultatów, których kierownicy jednostek organizacyjnych lub projektów z wielu przyczyn nie zgłaszają do komercjalizacji. Forma osobistego kontaktu z naukowcem i wywiad pogłębiony pozwala szybko ocenić potencjał komercyjny realizowanych przez naukowca prac, jak również przekłada się na późniejsze bardziej zrozumiałe zaprezentowanie ich zainteresowanemu kontrahentowi (przedsiębiorcy).

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Jarosław Selech, Zbigniew Krzewiński 

Wstecz