Czy potrzebna wycena przy licencji niewyłącznej

23.10.2018

Przepisy prawa co do zasady nie wprowadzają obowiązku sporządzania wyceny prawa własności intelektualnej w przypadku obrotu tym prawem.

Dokonywanie wyceny zwykle uzasadnione jest jednak względami księgowo-rachunkowymi i potrzebą ewidencjonowania majątku szkoły wyższej oraz uniknięcia zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Pomimo zasadniczego braku obowiązku wyceny jej dokonanie może być wskazane w celu weryfikacji faktycznej wartości licencji,a więc odpowiedzi na pytanie czy transakcja nie jest dokonywana ze stratą dla uczelni czyli poniżej rynkowej wartości licencji. Należy także pamiętać o brzmieniu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572, ze zm.) co oznacza, iż dokonanie wyceny byłoby zasadne gdyby powstawała wątpliwość czy wartość licencji nie zbliża się do równowartości kwoty 250 000 euro.

Także regulacje wewnętrzne mogą wprowadzać obowiązek sporządzania wyceny prawa przez specjalistę. Stopień ryzyka zakwestionowania wartości prawa własności intelektualnej przyjętej bez sporządzenia wyceny dla danej transakcji zależy od konkretnego przypadku.

 

 

 

Wstecz