Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

22.02.2016

Od początku nowego roku obowiązuje pakiet przepisów, które mają pobudzać współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorców. Jednym z takich rozwiązań jest art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767), który ma premiować fundusze inwestycyjne typu venture capital i zachęcać do inwestowania w przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, nacechowane dużym poziomem ryzyka.

Przepisem tym zwolniono od podatku dochodowego niektóre dochody spółek z o.o., spółek akcyjnych lub spółek komandytowo-akcyjnych zajmujących się inwestowaniem w spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Taka zachęta ma pobudzić fundusze dysponujące dużym kapitałem do zainwestowania w spółki spin-off, które z jednej strony są nacechowane dużym poziomem ryzyka, a z drugiej – w razie powodzenia przedsięwzięcia mogą przynieść znaczne zyski.

Przepisy przewidują jednak szereg warunków, jakie podmioty dokonujące inwestycji muszą spełnić w celu skorzystania z nowej ulgi podatkowej.

Po pierwsze, wyłącznym przedmiotem działalności takiej spółki (chcącej skorzystać z ulgi) musi być dokonywanie inwestycji finansowych, przez które rozumie się inwestowanie w papiery wartościowe (np. akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje) lub w instrumenty rynku pieniężnego, jak również nabywanie i obejmowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby możliwe było skorzystanie z ulgi podatkowej, podatnik powinien zainwestować co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonał zakończenia inwestycji, w tego typu aktywa (z pewnymi wyjątkami – przedmiotem inwestycji nie mogą być bowiem np. nieruchomości czy też aktywa dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym). Ustawa preferuje jednocześnie mniejsze fundusze zajmujące się inwestycjami, bowiem wartość zainwestowanych aktywów, innych niż aktywa objęte wyjątkami, nie powinna przekraczać w przypadku podatnika chcącego skorzystać ze zwolnienia 50 milionów euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia aktywów.

Po drugie, zwolnieniu podlega tylko dochód z tytułu zbycia udziałów lub akcji nabytych w roku 2016 lub 2017 przez takie spółki, w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej. Nie jest przy tym istotne, w którym roku zbycie udziałów lub akcji będzie mieć miejsce. Dla skorzystania z ulgi istotny jest bowiem jedynie moment nabycia.

Po trzecie, premiowane są inwestycje tylko w przedsiębiorstwa określonego rodzaju. Mianowicie spółka, w którą dokonuje się inwestycji:

a) musi być spółką podlegającą na terenie RP, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
b) nie może być zagraniczną spółką kontrolowaną podmiotu dokonującego inwestycji, zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw o podatku dochodowym;
c) nie prowadziła działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (np. paliwa, wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe);
d) nie prowadziła działalności handlowej;
e) prowadziła działalność badawczo-rozwojową.

Wreszcie, spółka dokonująca zbycia udziałów lub akcji, chcąca skorzystać z nowej ulgi podatkowej, powinna mieć bezpośrednio, nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata, nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w spółce, do której dokonuje się danej inwestycji finansowej.

Pewne wątpliwości może budzić fakt, że zwolnieniem jest objęte jedynie zbycie udziałów lub akcji nabytych tylko w 2016 lub 2017 r., szczególnie że tego typu inwestycje są zazwyczaj dokonywane w dłuższej perspektywie czasowej. Z tego punktu widzenia przedmiotowe regulacje mogą nie być wystarczająco korzystne dla pobudzenia dużych inwestycji o charakterze czysto kapitałowym w działalność B + R. Jak jednak będzie w praktyce, pokażą najbliższe dwa lata kalendarzowe, podczas których ustawa będzie miała znaczenie praktyczne.

 

 

Wstecz