Jak wybrać właściwą metodę wyceny?

21.09.2018

Cele wyceny praw własności intelektualnej w kontekście komercjalizacji:

Podstawowe cele wyceny  praw własności intelektualnej:

- ustalenie wysokości opłat licencyjnych,      
- umowa sprzedaży,      
- wniesienie praw własności jako aport do spółki celowej;

Wycena praw własności intelektualnej jako wymóg prawny:

- wycena wkładów wnoszonych do spółki akcyjnej,       
- wycena wkładów dla celów prowadzenia spółki,      
- ewidencjonowanie majątku Skarbu Państwa,       
- rozporządzanie prawami własności intelektualnej przez PJB;

Wycena praw własności jako zalecenie:

- wycena aportu do spółki z o.o.,     
- zasada gospodarności  w dysponowaniu majątkiem publicznym. 

Jak materialne są aktywa niematerialne?

 1. Wartości niematerialne i prawne mogą być najbardziej wartościowym elementem biznesu,
 2. W 2012 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły razem 32% łącznej wartości aktywów The CocaCola Company co czyni je największym co do wartości składnikiem aktywów,
 3. Ranking BrandFinanceGlobal 500 – wartość najsilniejszych marek i ich udział w wartości całego przedsiębiorstwa,
 4. Jakie przykłady własności intelektualnej możemy znaleźć w raportach rocznych polskich spółek?
 5. Korzyści z posiadania aktywów niematerialnych
 • czas użyteczności   
 • patenty jako atrakcyjna inwestycja

Wstępna ocena występowania wartości

W przypadku własności intelektualnej, wstępną ocenę występowania wartości można przeprowadzić odpowiadając na 3 pytania:

 • Czy dana własność intelektualna wyróżnia w sposób istotny produkt lub usługę?
 • Czy inne podmioty byłyby zainteresowane wykorzystaniem danej własności intelektualnej i oraz jakie to mogą być podmioty?
 • Czy inny podmiot byłby skłonny ponosić koszty opłat za możliwość produkcji produktu przy wykorzystaniu danej własności intelektualnej (licencja)?

Twierdzące odpowiedzi na powyższe pytania są jasną przesłanką istnienia istotnej wartości analizowanej własności intelektualnej.

Wartość godziwa

Wartość godziwa (rynkowa) definiowana jest jako cena, którą sprzedający aktywo może osiągnąć, przy założeniu, że:

 • zarówno sprzedający jak i kupujący chcą zawrzeć transakcje,
 • kupujący i sprzedający chcą odnieść korzyści,
 • obie strony posiadają taką samą wiedzęna temat aktywa oraz rynku, na którym ona funkcjonuje,
 • oraz, że transakcja zawierana jest na warunkach rynkowych.

 

 Czym jest wartość?

Należy podkreślić, że analiza wartości rynkowej aktywa nie jest „czystym” wyliczeniem matematycznym przeprowadzonym w oparciu o jednolite wzorce.Bierze ona pod uwagę szereg elementów z otoczenia zewnętrznego, jak i cech charakterystycznych dla wycenianego składnika aktywów, które nie dają się wprost wyrazić za pomocą wskaźników.

Przegląd metod wyceny  

 Przegląd metod wyceny – podejście rynkowe

 

 • Trudne do zastosowania w przypadku wartości niematerialnych - wystarczająca liczba transakcji aktywami faktycznie porównywalnymi zwykle nie jest dostępna,
 • Dane rynkowe są też wykorzystywane w podejściu dochodowym:

       - porównywalne wskaźniki rentowności       - stawki tantiem i opłat licencyjnych do wyliczenia oszczędności.Przegląd metod wyceny – podejście dochodowe

Przegląd metod wyceny – podejście dochodowe


Współczynnik dyskonta w metodach dochodowych

 • Przy zastosowaniu metod dochodowych szacowana wartość przepływów pieniężnych generowanych przez dany podmiot (lub aktywo) w przyszłości, jest dyskontowana do jej wartości obecnej przy zastosowaniu współczynnika dyskonta odzwierciedlającego wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej.
 • Stopa ta, nazywana średnim ważonym kosztem kapitału (weightedaveragecostof capital, WACC), jest obliczana jako średnia ważona oczekiwanego kosztu kapitału dłużnego i kapitału własnego przy uwzględnieniu szacowanej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa.

Przegląd metod wyceny – podejście kosztowe   

 • Odpowiednie dla aktywów, które nie generują bezpośrednio przepływów pieniężnych np. oprogramowanie wykorzystywane dla wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Przydatne jako metoda pomocnicza dla celów weryfikacji wyników metody dochodowej (np. decyzje czy nabyć czy wytworzyć aktywa, aktywao krótkiej historii, aktywa które mogą być skopiowane).
 • Metoda nieodpowiednia dla większości wartości niematerialnych: nie pozwala na uwzględnienie spodziewanego zwrotu z aktywów.

Jak wybrać właściwą metodę wyceny?


Jak wybrać właściwą metodę wyceny?

Opracowanie: PwC

Wstecz