Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

02.03.2017

Dążenie do efektywnej komercjalizacji wyników badań naukowych stawia nowe wyzwania zarówno przed światem nauki, jak i światem biznesu i wymaga zacieśnienia współpracy pomiędzy tymi sektorami. Współpraca pomiędzy nimi może przybierać różne formy, w tym polegające na tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Żadna spółka prawa handlowego nie funkcjonuje jednak w próżni i dla sprawnego funkcjonowania wymaga nie tylko infrastruktury dostosowanej do jej potrzeb, ale również wykwalifikowanych zasobów ludzkich, zdolnych podołać zadaniom przed nią stawianym. Potrzeby te mogą być zaspokojone na kilka sposobów.Najprostszym z nich jest wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów w spółce, a następnie sfinansowanie z posiadanych środków kosztów nabycia urządzeń i innych zasobów niezbędnych do funkcjonowania spółki. Przepisy prawa dopuszczają jednak pokrycie udziałów w spółce wkładem w postaci niepieniężnej, z wyjątkiem praw niezbywalnych (nie można przykładowo wnieść do spółki prawa użytkowania) oraz świadczenia pracy bądź usług na rzecz spółki. Aportem takim może być przede wszystkim należące do wspólnika przedsiębiorstwo wspólnika lub jego zorganizowana część.

Przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wśród których można wyróżnić przykładowo własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne czy tajemnice przedsiębiorstwa. Bez wątpienia składnikiem przedsiębiorstwa są również związane z nim zasoby ludzkie, chociażby z tego względu, że w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem nowo utworzona spółka staje się pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w jego ramach.Co jednak istotniejsze, w obecnych realiach o sile przedsiębiorstw decyduje w coraz większym stopniu kapitał intelektualny, w ramach którego prym wiedzie kapitał ludzki rozumiany jako zasób wiedzy, kompetencji, zdolności, umiejętności, kultury, wartości, relacji czy motywacji o określonej wartości, będący źródłem zarobków organizacji.  W dobie wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego, inne kapitały przedsiębiorstwa jak kapitały rzeczowe czy finansowe stają się jedynie narzędziem w ręku kapitału ludzkiego i jemu służą, nie zaś na odwrót.

Podczas tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może jednak pojawić się problem z wyceną tego składnika przedsiębiorstwa. Większego problemu nie ma bowiem z wyceną materialnych składników przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy w obrocie znajdują się aktywa podobne do wycenianych. Kapitał ludzki każdego przedsiębiorstwa ma zaś zazwyczaj charakter unikalny i nie poddaje się tak łatwej ocenie. Nie zwalnia to jednak z konieczności rzetelnej wyceny aportów, co jest obowiązkiem w przypadku spółki akcyjnej wprost wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku spółek z o.o. powinno być dobrą praktyką spółek tworzonych z udziałem jednostek naukowych.Pomiar kapitału ludzkiego z użyciem mierników pieniężnych jest najtrudniejszą częścią skomplikowanego procesu zarządzania kapitałem ludzkim, gdyż nie ma jednej doskonałej, powszechnie przyjętej metody dokonywania tego pomiaru. Niemniej jednak, możemy wyróżnić następujące przykładowe metody pomiaru kapitału ludzkiego:

  • Metoda wskaźnikowa – mająca charakter najprostszy i charakteryzująca się wskazaniem przychodu przedsiębiorstwa na jednego pracownika. Metoda ta ma charakter raczej historyczny ze względu na swoją niedoskonałość – nie uwzględnia ona zróżnicowanego wkładu poszczególnych pracowników w osiągnięcie zysku;
  • Metody kosztowe – sprowadzają się do tego, że kapitał ludzki stanowią zgromadzone w człowieku zdolności, wiedza, zdrowie czy umiejętności, których osiągnięcie nie jest możliwe bez poniesienia wydatków pieniężnych, zaś suma owych wydatków stanowi wartość kapitału ludzkiego organizacji. Przykładowymi metodami, mającymi tu zastosowanie są metoda Dobii, zgodnie z którą na wartość kapitału ludzkiego w organizacji składają się skapitalizowane koszty utrzymania, skapitalizowane koszty zawodowej edukacji oraz wartość doświadczenia pozyskanego przez lata pracy. Do metod tych należy również zaliczyć metodę odtworzeniową, której zastosowanie polega na określeniu, ile kosztowałoby zatrudnienie zupełnie nowej, nie przeszkolonej i nie zapoznanej z przedsiębiorstwem kadry;
  • Metody dochodowe – sprowadzają się do określenia planowanej wartości dochodów, jakie dany pracownik może przynieść przedsiębiorstwu przez okres jego zatrudnienia . Przykładową metodą tego typu jest metoda zdyskontowanych strumieni przychodów Flamholtz’a, która jest najbardziej skuteczna w przypadku małych i stabilnych firm, czy metoda B. Leva i A. Schwartza, której zastosowanie polega na określeniu teraźniejszej wartości przyszłych wynagrodzeń pracownika.

Powyższe metody nie są oczywiście wszystkimi metodami, jakie mogą by stosowane w toku wyceny kapitału ludzkiego na potrzeby wkładu do spółki, bowiem w nauce opracowano również wiele innych metod, jak chociażby metody wartości dodanej, metody mnożnikowe czy metody mieszane (łączące w sobie elementy różnych metod). Wybór konkretnej metody zależy od specyfiki wycenianego przedsiębiorstwa oraz wymaga wiedzy i doświadczenia posiadanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Marzena Baurska

Wstecz