Nowa ulga od przychodów kwalifikowanych z praw własności intelektulanej - IP BOX

21.02.2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa preferencyjna 5% stawka podatku CIT od przychodu kwalifikowanego osiąganego z praw z własności intelektualnej.  Obok ulgi B+R obejmującej koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania jest ona kolejną zachętą dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Tym razem dotyczy strony przychodowej podatnika komercjalizującego wyniki prac B+R.

Zgodnie z art. 24d (tj. Dz.U. z 2018 poz.1036, ze zm.) znowelizowanej ustawy o CIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)patent,

2)prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8)autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a- prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,  od podmiotu niepowiązanego,

c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, od podmiotu powiązanego,

d- nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów wymienionych, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.  W przypadku gdy wartość wskaźnika jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

1)z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Dopuszczalna jest agregacja prawa (grupa praw z IP) dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług. Jeżeli nie będzie możliwe wyodrębnienia zachodzi konieczność zapłaty stawki 19%.

O wysokość straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Podatnicy korzystający z opodatkowania obowiązani są do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Zasady wymienione wyżej mają zastosowanie również do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku. Korzyści i odsetkami w razie odrzucenia objęcia ochroną

W przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik będzie obowiązany zwrócić uzyskane korzyści wraz z odstekami.

Niewątpliwie nowe przepisy przyczynią się znacznie do podniesienia efektywności podatkowej przedsiębiorców zabiegających o uzyskanie prawa z patentu czy też praw ochronnych z innych praw własności intelektualnej. Podatnik będzie musiał również wykazać po swojej stronie atrybut znaczącej aktywności tzn.: czy prawo wykonał samodzielnie lub też nabył od podmiotu powiązanego. Po stronie operacyjnej  nowa ulga od przychodów kwalifikowanych wymaga prowadzenia przez służby księgowe odpowiedniej metodyki ewidencji praw kwalifikowanych oraz posługiwania się narzędziem do alokowania danych i liczb związanych ze sferą dochodową i przychodową.

Michał Barszcz

Wstecz