Nowe interpretacje organów podatkowych w zakresie ulg podatkowych

07.09.2018

W poprzednich artykułach poruszaliśmy wymóg obowiązków podatników w zakresie prawidłowej ewidencji prac wykonywanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Dotyczyło to zarówno kosztów wynagrodzeń jak i kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników tj. delegacje czy szkolenia.  

Generalną konkluzją po analizie tych interpretacji jest zalecenie bardzo starannej ewidencji wydatków związanych z ulgą badawczo-rozwojową oraz dokładną weryfikację, ponieważ niektóre z wydatków pracowniczych, mimo iż pozostawały w związku z zakresem wykonywanych przez pracowników prac B+R mogą budzić wątpliwości organów podatkowych. Podobnie jest w przypadku ewidencji wykonywanych prac B+R – również rozliczenie wynagrodzeń pracowników realizujących prace badawcze wymaga bardzo starannej dokumentacji.

Warto zaznaczyć, że organy podatkowe prezentowały dotychczas dosyć restrykcyjne stanowisko, uznając, iż po pierwsze opis zakresu prac wykonywanych w ramach ulgi powinien znaleźć odzwierciedlenie w umowie o pracę pracownika oraz w zakresie jego obowiązków, a także wymagana jest szczegółowa ewidencja czasu jego pracy.

To dosyć restrykcyjne stanowisko wydaje się być łagodzone przez interpretację Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 19 września 2017 roku sygn. DPP7.8221.47.2017.MNX.

W dokumencie tym organ podatkowy, uznał iż wynagrodzenia pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, lecz nie posiadają odpowiednich zapisów w umowie o pracę, mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej. Warto podkreślić, iż ta interpretacja została wydana w celu zmiany interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2017 r. Nr 2461-IBPB-l-1.4510.335.2016.2.EN, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Warto podkreślić fakt, iż to dobrowolnie organ wyższego szczebla złagodził stanowisko organu niższego szczebla uznając za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika.

W wydanej najnowszej interpretacji Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, iż cyt. „przepisy ustaw podatkowych nie regulują wprost obowiązku wskazywania w umowie o pracę celu zatrudnienia, czy też obowiązku ewidencjonowania czasu pracy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej dla potrzeb rozliczenia ulgi B+R”. W konsekwencji pogląd ten potwierdza fakt, iż umowa o pracę pracownika nie musi zawierać regulacji w tym zakresie. Oczywiście, umowa o pracę może takie zapisy zawierać przykładowo w celu jasnego wskazania obowiązków pracownika i późniejszej weryfikacji ich realizacji.

Ponadto, w interpretacji wskazano także, iż z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika „ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi B+R, w prowadzonych przez nich księgach podatkowych, kosztów działalności badawczo-rozwojowej”. Warto podkreślić, iż organ uznał, iż wymagany jest przez ustawę ogólny poziom, a zatem nie jest wymagana istotna szczegółowość dokumentowania ulgi. Dodatkowo organ wskazał, iż kluczowe dla klasyfikacji wynagrodzeń jako kosztu kwalifikowalnego jest, aby pracownicy faktyczne wykonywali określone czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Organ wyraźnie wskazał, iż ustawodawca nie określił podatnikom formy wyodrębnienia czasu pracy pracownika w sytuacji gdy w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową. Organ uznał, iż cyt. „wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego zalecane jest, aby dla celów dowodowych, prowadzona była ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową podatnika”.

Omawiana interpretacja wydaje się być potwierdzeniem stanowiska fiskusa oraz ustawodawcy o istotnej roli ulgi w zakresie rozwoju gospodarki oraz wspólnie z ułatwieniami w tym zakresie, które ą obowiązują od 1 stycznia 2018 stanowi istotny krok w celu rozpowszechnienia stosowalności ulgi przez podatników.

Przy okazji omawiania sposobu interpretacji niektórych aspektów warto również zwrócić uwagę na dodatkowy atut związany z prowadzeniem starannej ewidencji prac. Przytoczony przykład pokazuje, że również poszczególne szczeble organów podatkowych mogą różnić się w interpretacji przepisów i ich stosowania w poszczególnych przypadkach. Posiadanie pełnej ewidencji prac, która pozwala na udokumentowanie sposobu interpretacji nowych przepisów przez podatnika oraz uzasadnienie tego stanowiska i sposobu interpretacji zapisów ustawowych, może dać w konsekwencji szansę na obronę tego stanowiska przed organami podatkowymi, nawet w przypadku, kiedy wstępna interpretacja wydaje się niekorzystna z perspektywy podatnika.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Krzysztof Budasz, Zbigniew Krzewiński 

Wstecz