Pamiętaj o obowiązku sprawozdawczym spółki celowej

22.10.2018

Spółki celowe, tworzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych w celu komercjalizacji wyników prac B + R, działają na takich samych zasadach, jak typowe spółki kapitałowe. Mają w związku z tym określone obowiązki o charakterze sprawozdawczym, które w typowej sytuacji powinny być zrealizowane do końca czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie najważniejszych obowiązków sprawozdawczych – spoczywających na władzach spółek celowych – które należy mieć na uwadze ze względu na bliski upływ terminów przewidzianych w przepisach prawa dla ich realizacji.

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Podstawowym obowiązkiem każdej spółki kapitałowej jest sporządzenie sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy. Celem takiego sprawozdania jest przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Obowiązek taki spoczywa na zarządzie spółki celowej, niezależnie od tego, czy dana spółka jest spółką z o.o. czy akcyjną, i powinien być wykonany w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie musi być gotowa ostateczna wersja sprawozdania finansowego – może ono bowiem podlegać zmianom w toku chociażby jego weryfikacji przez organy nadzorcze w spółce.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki celowej, a więc działanie wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji nie jest wystarczające. Jeżeli którykolwiek z członków zarządu nie zgadza się ze sprawozdaniem finansowym, powinien do niego załączyć pisemne uzasadnienie odmowy. Sprawozdanie finansowe powinno zostać również podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe spółki celowej.

Sporządzenie sprawozdania z działalności spółki

Obok sprawozdania finansowego kapitałowa spółka celowa jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie z działalności spółki, które powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

Badanie sprawozdania finansowego

W przypadku niektórych spółek celowych niezbędne może się okazać dokonanie zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w celu ustalenia, czy dane w sprawozdaniu finansowym są rzetelne i spójne z dokumentacją źródłową. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jest zawsze obowiązkowe w przypadku spółek akcyjnych. Niekiedy – po spełnieniu określonych warunków – również celowa spółka z o.o. powinna zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Jeżeli celowa spółka z o.o. spełniła łącznie co najmniej dwa z poniższych warunków, wówczas przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jest obowiązkowe. Warunkami tymi są: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na poziomie 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w złotówkach na poziomie co najmniej 2 500 000 euro oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy w złotówkach na poziomie co najmniej 5 000 000 euro. Możliwe jest również dokonanie badania sprawozdania finansowego na zasadzie dobrowolności.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Kolejnym krokiem powinno być zatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a więc najczęściej do 30 czerwca (jeżeli rok obrotowy spółki celowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W tym celu konieczne jest zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (w spółce z o.o.) lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w spółce akcyjnej), które obowiązkowo muszą corocznie podejmować uchwały w tej sprawie. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego definitywnie zamyka możliwość dokonywania zmian w sprawozdaniu finansowym, jak i w księgach rachunkowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego następuje po jego rozpatrzeniu. Przyjmuje ono postać uchwały organu zatwierdzającego. 

Ujawnienie wzmianki o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w rejestrze przedsiębiorców

Ostatnim krokiem w realizacji obowiązków sprawozdawczych jest złożenie w sądzie rejestrowym odpisu sprawozdania finansowego, opinii z ewentualnego badania, odpisu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania oraz sprawozdania z działalności spółki wraz z wnioskiem o ujawnieniu w rejestrze wzmianki o ich złożeniu. Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli zaś z jakichkolwiek względów sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to i tak należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po upływie tego terminu. W praktyce zatem wszystkie obowiązki sądowe związane ze sprawozdaniem finansowym powinny być dokonane do dnia 15 lipca. Gdyby – pomimo wcześniejszej odmowy zatwierdzenia sprawozdania finansowego – doszło do jego późniejszego zatwierdzenia, stosowna dokumentacja powinna zostać złożona w terminie 15 dni od takiego późniejszego zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Opłata za zamieszczenie stosowej wzmianki w rejestrze wynosi łącznie 140 zł.

Realizacja tych wszystkich obowiązków jest bardzo ważna z punktu widzenia samej spółki, jak i organów nią zarządzających. Jest tak, ponieważ niezłożenie sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności w rejestrze sądowym jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności. Ponadto, nieskładanie sprawozdań finansowych może doprowadzić do likwidacji spółki celowej. Zgodnie bowiem z niedawnymi nowelizacjami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna postępowanie o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do rejestru, jeżeli pomimo wezwania sądu nie zostaną złożone sprawozdania finansowe za dwa kolejne lata obrotowe. W takiej sytuacji majątek spółki przechodzi na Skarb Państwa. Długotrwałe nierealizowanie obowiązku składania sprawozdań finansowych może zatem prowadzić do jej likwidacji oraz przejścia jej majątku na rzecz państwa.

Wstecz