Regulamin znaku towarowego

05.09.2018

I. Uwagi ogólne

Niniejszy wzór regulaminu znaku towarowego stanowi przykład regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy przewidzianego w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) (PWP). Wspólne prawo ochronne może zostać przyznane na znak towarowy przeznaczony do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców i zgłoszony do Urzędu Patentowego RP. Podstawową funkcją regulaminu jest określenie istotnych kwestii dotyczących sposobu używania znaku towarowego przez współuprawnionych. Regulamin stanowi element konieczny zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego.

Załączony regulamin jest kontynuacją umowy o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych. Umowa ta przewidywała możliwość uzyskania przez strony (przedsiębiorców) wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy w celu prowadzenia pod jego szyldem komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

II. Wspólne prawo ochronne a inne przypadki wspólnego używania znaku towarowego

Znak towarowy zgłoszony przez kilku przedsiębiorców w trybie art. 122 PWP należy odróżnić od znaków towarowych wspólnych. Mianowicie znaki takie zgłaszane są przez organizacje posiadające osobowość prawną (a nie przez kilka podmiotów – przedsiębiorców). Do wspólnych znaków towarowych zalicza się:

1) wspólny znak towarowy, w przypadku gdy zgłoszenie dokonywane jest przez organizację w celu rejestracji znaku towarowego do używania w obrocie przez zgłaszającą organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (art. 136 PWP)

oraz

2) wspólny znak towarowy gwarancyjny, w przypadku gdy zgłoszenie dokonywane jest przez organizację, która sama nie używa znaku towarowego, a znak przeznaczony jest do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (art. 137 PWP).

Kolejnym przykładem wspólnego używania znaku towarowego jest udzielenie przez podmiot uprawniony do znaku towarowego licencji na używanie zarejestrowanego znaku towarowego na rzecz osoby trzeciej. W takim wypadku zasady korzystania ze znaku określa umowa licencyjna lub odpowiedni regulamin podmiotu udzielającego licencji na znak towarowy. Taką sytuację należy wyraźnie odróżnić od regulaminów przewidzianych w PWP dla znaków towarowych objętych wspólnym prawem ochronnym oraz prawem ochronnym do wspólnego znaku towarowego i wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.

III. Powstanie i przesłanki uzyskania wspólnego prawa ochronnego

Współwłasność prawa do znaku towarowego może powstać w wyniku różnych zdarzeń prawnych, m.in.:

1) pierwotnie w wyniku uzyskania wspólnego prawa ochronnego lub wtórnie;

2) poprzez przeniesienie prawa ochronnego do znaku towarowego przysługującego jednemu podmiotowi na kilka podmiotów

czy też

3) zbycia udziału w jednolitym prawie ochronnym na znak towarowy, tj. przysługującym uprzednio jednemu podmiotowi.

Uzyskanie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy jest możliwe jedynie dla podmiotów będących przedsiębiorcami (tj. podmiotów i osób prowadzących w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową). Do tego grona należą m.in. spółki prawa handlowego, wspólnicy spółki cywilnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym podmioty takie jak jednostki naukowe, np. uniwersytety czy instytuty badawcze, nie mogą razem, lub łącznie z przedsiębiorcami, uzyskać wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby uzyskać takie prawo z udziałem tworzonych przez nie spółek celowych, by pośrednio komercjalizować wyniki prac badawczo-rozwojowych. W Sejmie trwają obecnie prace nad projektem nowelizacji PWP mającej rozszerzyć możliwość uzyskania wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy na podmioty niebędące przedsiębiorcami (druk sejmowy nr 3249).

Całość praw i obowiązków współuprawnionych ze znaku towarowego powinna zostać uregulowana przez strony umową o wspólność znaku towarowego (element fakultatywny do uzyskania prawa ochronnego) oraz odrębny regulamin znaku (element obligatoryjny do uzyskania prawa ochronnego).

W przypadku zawarcia umowy o wspólności prawa regulamin znaku może stanowić załącznik do takiej umowy. Powinna ona regulować kwestię udziałów stron we wspólnym prawie ochronnym oraz sposób zarządu wspólnym prawem ochronnym do znaku towarowego. W razie braku regulacji umownych do wspólnego prawa ochronnego stosuje się przepisy PWP, a w zakresie tam nieuregulowanym – przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

Regulamin określa zakres używania znaku przez współuprawnionych (konieczne jak i fakultatywne elementy regulaminu zostaną omówione poniżej).

Zgłoszenie znaku towarowego przez kilku przedsiębiorców dla równoczesnego używania jest możliwe, pod warunkiem że:

1)  używanie przez kilku przedsiębiorców zarejestrowanego w wyniku zgłoszenia znaku towarowego nie jest sprzeczne z interesem publicznym (np. nie może doprowadzić do monopolizacji oznaczenia, związanej z wcześniejszym zdominowaniem rynku przez współuprawnionych, a także nie może naruszać dobrych obyczajów)

oraz

2)  nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

Dodatkowo, znak objęty wspólnym prawem ochronnym musi być używany wspólnie przez kilku przedsiębiorców w celu oznaczania towarów lub usług pochodzących od wszystkich tych przedsiębiorców jako grupy połączonej więzami prawnymi lub gospodarczymi.

W przypadku zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP (również w trybie zgłoszenia międzynarodowego obejmującego zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP), który ma być objęty wspólnym prawem ochronnym, a także wspólnego znaku towarowego oraz wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, regulamin znaku towarowego jest koniecznym elementem zgłoszenia i powinien być dołączony do dokumentacji zgłoszeniowej. Obowiązek taki nie istnieje w przypadku zgłoszenia przez kilku współuprawnionych wspólnotowego znaku towarowego za pośrednictwem Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

IV. Elementy konieczne i fakultatywne regulaminu

Zakres używania znaku jest wyznaczony przez regulamin znaku towarowego, który – zgodnie z art. 138 ust. 4 PWP – powinien przynajmniej określać:

1) sposób używania znaku, a także zakres prawa do używania znaku przez poszczególnych współuprawnionych (szczególnie wskazanie ograniczeń w tym zakresie);

2) wspólne właściwości towarów lub usług, oznaczanych znakiem (np. właściwości i poziom jakości produktów inkorporujących rozwiązanie będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych);

3) zasady kontroli powyższych właściwości (w celu utrzymania wysokiej jakości produktów, a co za tym idzie – renomy znaku);

4) skutki naruszenia postanowień regulaminu (takie jak: odszkodowanie, kara umowna, zakaz używania znaku czy też pozbawienie prawa do znaku).

W przypadku regulaminu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego regulamin powinien ponadto określać szczegółowe kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa przedsiębiorców do używania znaku towarowego.

Przywołany przepis przewiduje minimalny zakres zagadnień, które powinny być uregulowane w regulaminie znaku towarowego. Nie oznacza to, że strony nie mogą uregulować innych kwestii związanych z używaniem i ochroną znaku towarowego.

Do innych zagadnień, które mogą być objęte regulaminem, należą m.in.:

1) zasady udzielania licencji i sublicencji w celu komercjalizacji rozwiązania (np. czy licencja może być udzielona przez jednego ze współuprawnionych bez zgody pozostałych czy też konieczna jest zgoda wszystkich współuprawnionych);

2) zasady kontroli używania znaku towarowego przez licencjobiorców i in.

Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiamy poniżej wzór regulaminu znaku towarowego objętego wspólnym prawem ochronnym inkorporującym uwagi wskazane w niniejszym komentarzu.

Dentons

Wstecz