Sytuacje, kiedy prawo wymaga wykonania wyceny IP

16.01.2014

Przepisy prawa, w tym kodeks spółek handlowych i ustawa o rachunkowości, określają, kiedy dokonanie wyceny środka trwałego jest obowiązkowe. Są to między innymi następujące przypadki:

1. Wycena wkładów (w tym praw własności intelektualnej) wnoszonych do spółki akcyjnej (art. 311 KSH). Wycena wkładów powinna się znaleźć w sprawozdaniu założycieli, które określa m.in. przedmiot wkładów niepieniężnych oraz wskazuje zastosowaną metodę wyceny wkładów. Sprawozdanie założycieli poddawane jest badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów. Biegli rewidenci wydają decyzję, w której wskazują, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych oraz czy odpowiada ona (co najmniej) wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji. Kodeks spółek handlowych ustanawia przypadki, kiedy odstąpienie od wyceny wkładów jest uzasadnione. Chodzi tutaj o sytuacje, w których wartość wkładu można ustalić na podstawie innej wyceny lub w oparciu o papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Analogiczne zasady obowiązują przy wnoszeniu wkładu na podwyższony kapitał zakładowy, zgodnie z art. 432 KSH.

2. Wycena wkładów dla celów prowadzenia rachunkowości spółki (art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

3. W odniesieniu do PJB, wycenę przeprowadza się także ze względu na zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. Sporządzenie takiej ewidencji powinno być zawsze poprzedzone przygotowaniem wyceny wszelkich praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej, w celu określenia ich rzeczywistej wartości.

4. W odniesieniu do PJB, a w szczególności do instytutów badawczych, każdy przypadek rozporządzenia prawami własności intelektualnej (np. w celu wniesienia ich do spółki) będzie wymagał dokonania wyceny, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Znajomość wartości danego prawa, ustalona w wyniku wyceny, pozwoli na stwierdzenie, czy rozporządzenie prawem będzie wymagało: uzyskania stosownych zgód; w przypadku PAN i instytutów naukowych PAN – uzyskania zgody Prezesa PAN, a w przypadku instytutów badawczych – także zgłoszenia ministrowi nadzorującemu.

 

Wstecz