Ulga B+R w ramach kosztów związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów

22.02.2019

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Koszty kwalifikowane te podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop). W świetle  art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych z wymienionych tytułów nie może przekroczyć  - 100% poniesionych kosztów.

Należy zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z tej ulgi jest uznanie prowadzonych prac jako jako badawczo-rozwojowe, prowadzone w ramach poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych, mających charakter prac prowadzonych regularnie (co do zasady aż do zakończenia danego procesu badawczo-rozwojowego).

W wykładni interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.219.2018.1.JS) stwierdzono, że w zdarzeniu przyszłym z którego wynika, że: „(…) poszczególne prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Spółkę mają również wymierne skutki (w przypadku zakończenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym) w postaci uzyskiwanych praw ochronnych w szczególności, Spółka składa w Urzędzie Patentowym wnioski o zastrzeżenia na wzory użytkowe. Spółka zakłada, że w przyszłości może również zastrzegać w Urzędzie Patentowym patenty na wynalazki. (…) oznacza że: „(…) prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP, Spółka powinna uznać wymienione w opisie zdarzenia przyszłego koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory użytkowe/praw z rejestracji wzorów przemysłowych.”

Organ podatkowy uznał zatem w rozpatrywanej sprawie,  że wymienione w opisie zdarzenia przyszłego wydatki, ponoszone przez Spółkę, a które będą dotyczyć kosztów związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 5 updop będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy koszt kwalifikowany, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Michał Barszcz

Wstecz