Umowa spółki projektowej

06.03.2017

Ścieżka komercjalizacji z utworzeniem spółki z podmiotem prywatnym (spółka projektowa)
Udostępnienie wyników B+R spółce projektowejWspólnicy spółki projektowej:

 • Jednostka naukowa,
 • Partner,
 • Naukowiec (opcjonalnie).

Sposób udostępnienia praw do wyników spółce projektowej (kapitałowej)

Aport – udzielenie licencji lub przeniesienie praw w zamian za udziały

Udzielenie licencji lub przeniesienie praw w zamian za opłaty licencyjne/uzgodnioną cenę

[udziały opłacone w inny sposób – gotówka lub aport rzeczowy]


Wniesienie wkładu w postaci aportu 1) Umowa wniesienia wkładu: odrębna od umowy spółki, ale do niej nawiązuje, umowa pomiędzy wspólnikiem a spółką;

 • Dla wyników B+R: Umowa licencyjna lub umowa przeniesienia praw,

2) Zdolność aportowa:  prawa majątkowe, które mogą zostać skutecznie wniesione do spółki, także poprzez ich ustanowienie, zbywalne, które mogą zostać ujęte w bilansie (ale te kryteria nie muszą być bezwzględnie spełnione łącznie),
3) Powinna wskazywać udziały obejmowane w zamian za wkład, wartość wkładu (wycena), przedmiot wkładu, stosowne przepisy gwarantujące przeniesienie praw na spółkę lub udzielenie licencji,
4) Licencja jako wkład do spółki: Może być ograniczona w czasie, można ustanowić zakaz przenoszenia licencji, udzielania sublicencji,
5) Zdolność aportowa wkładu jest badana przez sąd rejestrowy (KRS).

Spółka projektowa – wybór rodzaju spółki
Zalecane: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (np. roszczenia z powodu naruszenia patentu).
Ryzyka uzasadniające poszukiwania ograniczeń odpowiedzialności:

 • Komercjalizacja technologii to proces o podwyższonym ryzyku;
 • Spółka projektowa – "inkubator" produktu, który będzie podlegał dalszym działaniom zmierzającym do komercjalizacji;
 • Nie każdy proces komercjalizacji zakończy się sukcesem, przeciwnie, większość procesów komercjalizacji nie kończy się sukcesem;
 • ryzyka związane z ewentualnymi roszczeniami np. z tytułu naruszenia patentu obciążą spółkę;
 • ryzyka związane z partnerem  (partnerem powinien być podmiot dający rękojmię, że założenia projektu zostaną zrealizowane);
 • koszty obsługi rozwoju technologii mogą być w całości przerzucone na partnera/spółkę komercjalizującą.

Spółki kapitałowe nie wyłączają odpowiedzialności zarządu w związku z działalnością spółki (wniosek o upadłość).Można rozważyć inny rodzaj spółki np. spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komplementariuszem.Spółki podlegają przekształceniom i podziałom, można w trakcie działalności zmienić formę działalności lub wydzielić do innej spółki część działalności (większa elastyczność działania).Wybór formy prawnej powinien być optymalny podatkowo (analiza księgowo – podatkowa).
Spółka z o.o. vs. S.A.

SP. z o.o.
Kapitał zakładowy: min 5000 zł, min. wartość udziału 50 zł. , równe lub nierówne udziały;
Odpowiedzialność: wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego wkładu; czerpią zyski (dywidenda);
Organy:
Zgromadzenie wspólników: najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów lub (w ważnych dla spółki sprawach – kwalifikowaną) w głosowaniu jawnym, lub niekiedy (np. wybory, lub gdy zażąda tego przynajmniej jeden wspólnik) – tajnym;
Zarząd: powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników; umowa spółki może zawierać odmienne uregulowania dotyczące sposobu powoływania członków zarządu. Reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy;
Rada Nadzorcza lub komisja rewizyjna: nieobowiązkowa; RN lub komisja rewizyjna obligatoryjna: a) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 zł, a wspólników jest więcej niż 25, b) zawsze gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa. Nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach. Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

S.A.
Kapitał zakładowy
: min. 100 000 zł, min. wartość nominalna akcji 1 grosz;
Akcje: imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane; są niepodzielne, cena emisyjna nie może być niższa od nominalnej;
Zysk dzielony proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów;
Odpowiedzialność
: akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału; czerpią zyski (dywidenda);
Organy:
Zarząd – kadencja max 5 lat, reprezentuje spółkę na zewnątrz, prowadzi jej sprawy;
Rada Nadzorcza – wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy;
Walne zgromadzenie.


Koszty utworzenia i działania spółki z o.o. i S.A.

 

Spółka z o.o.

Spółka Akcyjna

Założenie i rejestracja

5000 zł minimalny kapitał zakładowy,

ok. 795 zł plus ewentualny koszt taksy notarialnej i odpisów

100 000 zł minimalny kapitał zakładowy,

ok. 3250 zł plus koszt taksy notarialnej i odpisów

Sprawozdanie finansowe

250 zł, ogłoszenie wpisu w MSiG
40 zł, przyjęcie dokumentów do KRS

Miesięczna obsługa księgowa

Ok 500-1500 zł w zależności od ilości dokumentów i podmiotu świadczącego usługi

Umowa spółki:Kluczowe postanowienia:

 • Organy, ich powoływanie, uprawnienia, ograniczenia kompetencji,
 • Decyzje Zarządu wymagające zgody,
 • Uprawnienia wspólników, uprawnienia osobiste,
 • Zasady podwyższania kapitału zakładowego, dopłaty,
 • Umorzenie udziałów,
 • Większości,
 • Ograniczenia w zbywaniu udziałów, prawo pierwokupu i pierwszeństwa,
 • Wypłata dywidendy,
 • Likwidacja, podział majątku po likwidacji.

Pozycja wspólnika w spółce projektowej, corporate governanceRzeczywista możliwość wpływu na działanie spółki projektowej zależy od:

 • Ilości posiadanych udziałów i głosów (udziały uprzywilejowane),
 • Posiadaniu swoich przedstawicieli w zarządzie i ich przewagi pozwalającej na podjęcie decyzji,
 • Uprzywilejowanie udziału: co do głosu (max 3 na 1 udział); co do dywidendy (przewyższająca max. o połowę dywidendę na 1 udział), co do podziału majątku spółki w razie likwidacji.

UWAGA!
Wymagania dotyczące spółek komercjalizujących mogą być określane w regulaminach komercjalizacji jednostek naukowych – ujednolicenie działania spin-off-ów.

Dywidenda – podział zysku spółki projektowej
Wysokość dywidendy wynika z rocznego wyniku finansowego spółki.
Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie decyduje o wysokości dywidendy i terminie wypłaty.
Warunek wypłaty dywidendy:

 • Po zakończeniu roku obrotowego (dopuszczalne zaliczki na poczet dywidendy),
 • Musi zostać sporządzone sprawozdanie finansowe (z opinią biegłego rewidenta, jeśli obowiązkowe) i zostać zatwierdzone,
 • Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy,
 • Dywidenda może być wypłacana z: zysku netto, kapitału zapasowego, niepodzielonych zysków z lat poprzednich.

Umowy towarzyszące współpracy z wykorzystaniem spółki
Umowa wspólników i/lub spółki

 • Określa zasady współpracy pomiędzy wspólnikami, dodatkowe świadczenia w celu realizowania projektu, dla którego została założona spółka,
 • Umowa o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji,
 • Umowy dotyczące działalności operacyjnej.

Małgorzata Darowska

Wstecz