Umowa z naukowcem na przeniesienie wyników prac naukowych

24.02.2015

Zeszłoroczna nowelizacja [1] ustawy – prawo o szkolnictwie [2] wyższym wprowadziła zasady, zgodnie z którymi możliwe jest nabycie przez pracownika naukowego uczelni publicznej oraz pracownika instytutu naukowego PAN praw do wyników badań naukowych (będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny), prac rozwojowych oraz do know-how związanego z tymi wynikami, jeżeli powstały w ramach wykonywania przez takiego pracownika naukowego obowiązków ze stosunku pracy. Powyższy mechanizm nie ma zastosowania dla pracowników instytutów badawczych.

Kiedy jest możliwe przeniesienie praw na pracownika naukowego?

Pracownik uczelni lub instytutu naukowego PAN będzie mógł nabyć prawa do wyników, jeżeli uczelnia nie zdecyduje się na przeprowadzenie ich komercjalizacji albo nie podejmie decyzji co do komercjalizacji w terminie trzech miesięcy od otrzymania wiadomości o powstaniu wyników od pracownika [3]. W takiej sytuacji uczelnia jest zobowiązana do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Jeżeli pracownik uczelni/instytutu naukowego PAN przyjmie ofertę, to strony powinny zawrzeć umowę o przeniesienie praw do wyników (zob. załączony wzór umowy).

W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika takiej oferty, prawa do wyników będą przysługiwały uczelni publicznej/instytutowi naukowemu PAN.

Zasady związane z wynagrodzeniem

W związku z dokonaniem przeniesienia praw do wyników B+R na pracownika naukowego uczelni publicznej/instytutowi naukowemu będzie przysługiwało wynagrodzenie, które nie może przekraczać 10% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o przeniesieniu praw.

Dodatkowo, jeżeli po przeniesieniu na niego praw do wyników B+R pracownik naukowy podda te wyniki komercjalizacji, to uczelni publicznej/instytutowi naukowemu PAN będzie przysługiwało 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika.

Wyjątki

Powyższe zasady nie będą miały zastosowania do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, które były prowadzone:

- na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy

 lub

- z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

Małgorzata Darowska, Natalia Żebrowska


[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198).

[2] Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

[3] Po otrzymaniu informacji o uzyskanych wynikach pracownik oraz uczelnia publiczna/instytut naukowy PAN mogą określić w drodze umowy, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, kwestie związane z nabyciem prawa do tych wyników lub sposobem i trybem ich komercjalizacji.

Wstecz