Uzasadnienie outsourcingu i jakość usług związanych z komercjalizacją

04.09.2017

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w jednostkach naukowych realizowane są bardzo często w oparciu o już wypracowany dorobek i doświadczenie danego ośrodka, osobiste zainteresowania pracowników naukowych oraz trendy badawcze widoczne w ośrodkach prowadzących podobne badania. Zdarza się również, że w wyborze tematów badawczych uwzględnia się również aktualne trendy rynkowe i społeczne, a nawet ostatnie zmiany w prawie. Oczywiście to są najczęściej tylko przesłanki do podejmowania takich, a nie innych tematów (problemów) badawczych, ale te przesłanki warunkują również ewentualną komercjalizację i wdrożenie wyników tych prac. Dla każdego naukowca, który zrealizował choćby jedno wdrożenie wyników swoich prac oczywista jest zależność dotycząca przesłanek podejmowania prac – im bardziej te przesłanki wynikają z rzeczywistych potrzeb dostrzeżonych w praktyce społeczno-gospodarczej, tym mniejszy jest problem z późniejszym zastosowaniem wyników badań.

Zarządzanie projektami, realizacją poszczególnych ich etapów, osiąganie kolejnych kamieni milowych oraz ostateczne zweryfikowanie przyjętych hipotez i realizacja głównego celu projektu to już dzisiaj powszechnie znana praktyka. Projekty badawcze zawierające elementy prac rozwojowych (lub nawet wdrożeniowych) bardzo często wymagają ciągłego odnoszenia kolejno realizowanych etapów do bieżącej sytuacji rynkowej oraz stale zmieniających się trendów. Jest to szczególnie ważne w wieloletnich projektach i programach badawczych – w dzisiejszym świecie sytuacja na większości rynków w ciągu kilku lat może przecież ulec całkowitej zmianie. Zazwyczaj mechanizmy zarządzania ryzykiem w projektach wymagają systematycznego odnoszenia się do tych zmian – czasem takie „odniesienie się” wymagać może bardzo głębokich zmian założeń projektowych.

Rozszerzenie katalogu głównych beneficjentów grantów badawczych (np. w ramach konkursów NCBR) o przedsiębiorstwa z założenia miało sprawić, że będzie zapewniony taki bieżący kontakt z rynkiem jednostka naukowych lub bezpośrednio zespołów badawczych. Warto jednak zauważyć, że mimo, iż kontakt z praktyką może być w wielu przypadkach bardziej bezpośredni, wiele problemów związanych z wdrażaniem, zwłaszcza bardzo nowatorskich rozwiązań może być również trudnych do opanowania, zwłaszcza przez zespoły specjalizujące się w konkretnych branżach. W takich sytuacjach wiele zespołów badawczo-rozwojowych w naturalny sposób szuka wsparcia na zewnątrz – w tzw. outsorcunigu, kupując usługi doradczo-konsultingowe. Oczywiście nie można zlecić wszystkich zadań podmiotom zewnętrznym, ale w części najbardziej problematycznych prac mogą pomóc zewnętrzni specjaliści.

Praktyka pokazuje, że głównymi przesłankami do zakupu tego typu usług są:

  • Brak specjalistycznej wiedzy – najczęściej związanej ze spełnieniem wymagań formalnych i pokonaniem bariery wejścia, zarządzaniem procesami, szacowaniem wartości nowego rozwiązania, zarządzaniem i ochroną dóbr intelektualnych itp.
  • Brak wystarczających zasobów – klient ma świadomość jaki zakres prac jest potrzebny, ale nie ma odpowiednich zasobów ludzkich do jego wykonania – może dotyczyć to zarówno zaawansowanych prac, jak i prostych prac wdrożeniowych.
  • Problem zarządzania zmianą – wejście na nowy, wyższy poziom często wymaga nabrania dystansu i podjęcia też trudnych, niepopularnych w pierwszej chwili decyzji – ze względu na ryzyka związane z takim procesem lepiej jest zrealizować we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi.

Tego typu usługi nie są tanie i przy angażowaniu specjalistów zewnętrznych zawsze jest pytanie o zasadność tego typu wydatków. Podobnie jak sam proces komercjalizacji należy rozpatrywać je w szerszym kontekście – jako umożliwienie wejścia na nowe rynki – zwiększenia marży lub wolumenu sprzedaży, optymalizację kosztów operacyjnych lub neutralizację ryzyka prowadzenia danej działalności.

Uzasadnienie wyboru ewentualnego specjalisty zewnętrznego może wynikać również z ich jakości – jakość tego typu usług można oceniać wieloetapowo (oczywiście są to oceny subiektywne, z perspektywy odbiorcy tego typu usług):

  • Ocena wsparcia przy projektowaniu nowych rozwiązań, prototypów, docelowych produktów, procesów wewnętrznych, nowych usług – np. tzw. „ścieżek” klienta, docelowego modelu biznesowego itp.
  • Ocena raportu związana z odpowiednim uzasadnieniem diagnozy sytuacji w danym przedsiębiorstwie, ocena wartości poznawczej analiz rynkowych, ocena realności założeń głównych ścieżek i scenariuszy komercjalizacji.
  • Ocena przydatności wypracowanych przez specjalistów zewnętrznych procedur, wniosków, rekomendacji i wskazówek przy wprowadzaniu (wdrożeniu) zaprojektowanych rozwiązań.
  • Pomoc przy monitorowaniu zmian - zwłaszcza odniesienie do rekomendacji np. w formie mapy drogowej, wytycznych lub parametrów możliwych do zweryfikowania w praktyce.
  • Wreszcie ocena przydatności usług przez pryzmat danego wdrożenia (komercjalizacji) – jest to ostateczna weryfikacja przydatności tego typu usługi, choć najczęściej nie jest z nią w bezpośredni sposób powiązana.

W praktyce ocena jakości dotyczy najczęściej dwóch pierwszych elementów. Dobry menedżer jest w stanie ocenić rzeczywistą przydatność (jakość) tego typu usługi już po przebiegu współpracy i otrzymanym opracowaniu jej efektów. Dają one często podstawę do podjęcia strategicznych decyzji.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Zbigniew Krzewiński 

Wstecz