Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej

25.02.2019

Jednym z kosztów kwalifikowanych objętych ulgą B+R stanowiącym zarazem podstawę do dodatkowego odpisu od podstawy opodatkowania było i jest nabycie ekspertyzy, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych oraz wyników badań od jednostek naukowych.

Często w ramach prowadzonych prac B+R opracowywane przez przedsiębiorcę prototypy poddawane są testom oraz walidacji przez zewnętrzne wyspecjalizowane jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Katalog podmiotów, od których przedsiębiorca może nabywać ww. usługi / wyniki badań i obecnie obejmuje:

  • uczelnie;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • instytuty naukowe PAN;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Polska Akademia Umiejętności;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Raport z przeprowadzonego testu/badania oraz certyfikat poświadczający zgodność danego prototypu z obowiązującymi normami technicznymi jest obowiązkowym elementem realizacji działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa oraz służy poszerzeniu wiedzy z zakresu nowych prototypów meblowych, a co za tym idzie jest uzyskiwany na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

W swoim stanowisko w interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.568.2018.1.APO) uznał, że opisane wyżej koszty przedsiębiorcy ponoszone na rzecz jednostek naukowych, a od 1 października 2018 r. podmiotów o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym np.: m.in. ITD), w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych spełniają definicję zawartą w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, tzn. mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych Spółki oraz odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

Michał Barszcz

Wstecz