Z perspektywy spółki otrzymującej aport istotne jest co jest przedmiotem aportu

02.03.2017

Otrzymanie aportem składników aktywów

Jeżeli przedmiotem aportu jest składnik aktywów lub grupa aktywów niestanowiąca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas jednostka otrzymująca aport obejmuje składniki majątkowe po wartości rynkowej w korespondencji z kapitałem własnym. Jeśli wartość zwiększająca kapitał własny jest wyższa od wartości nominalnej kapitału podstawowego, wówczas nadwyżka jest ujmowana jako kapitał zapasowy (jako nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną).

W przypadku spółki akcyjnej, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, wycena wkładu niepieniężnego, stanowiąca element sprawozdania założycieli, podlega badaniu biegłego rewidenta m.in. pod kątem wartości godziwej takiego wkładu niepieniężnego.

Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Z perspektywy spółki otrzymującej aport, otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma charakter transakcji połączenia jednostek gospodarczych.

Transakcje „nabycia” zorganizowanej części przedsiębiorstwa można rozliczyć:
• metodą nabycia – w każdym przypadku
lub
• metodą łączenia udziałów – metoda dozwolona tylko w odniesieniu do transakcji, w przypadku których nie następuje utrata kontroli przez dotychczasowych udziałowców/akcjonariuszy spółki otrzymującej aport.

Metoda nabycia

Rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu:
• poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki otrzymującej aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa według ich wartości księgowej;
• z odpowiednimi pozycjami aktywów i zobowiązań stanowiących składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa według ich wartości godziwej ustalonej na dzień objęcia aportu; przy czym aktywa i zobowiązania stanowiące składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmują także aktywa lub zobowiązania niewykazywane dotychczas w księgach  rachunkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem że odpowiadają one definicji aktywów i zobowiązań.Do najczęściej identyfikowanych w procesie nabycia (a niewykazywanych wcześniej w księgach) wartości niematerialnych i prawnych należą wytworzone we własnym zakresie licencje, patenty oraz znaki towarowe.Za wartość godziwą określonych aktywów lub zobowiązań przyjmuje się – w szczególności w przypadku wartości niematerialnych i prawnych – wartość oszacowaną, wyznaczoną w oparciu o ceny rynkowe takich samych lub podobnych wartości niematerialnych i prawnych.

Jeśli wartość oszacowana nie może zostać wyznaczona w oparciu o ceny rynkowe, przyjmuje się taką wartość, która nie spowoduje powstania lub zwiększenia ujemnej wartości firmy w wyniku połączenia.

Metoda łączenia udziałów

Rozliczenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów spółki otrzymującej aport oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia aportu, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń, takich jak eliminacja:
• wzajemnych należności i zobowiązania oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
• wzajemnych przychodów i kosztów z operacji gospodarczych dokonywanych
w danym roku obrotowym przed dniem wniesienia aportu między jednostką otrzymującą aport a zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
• zysków lub strat z operacji gospodarczych dokonanych przed dniem wniesienia aportu między jednostką otrzymującą aport a zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.Po dokonaniu wyłączeń odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa, koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów.

PwC

Wstecz