Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

21.09.2018

Podmioty zgłaszające swoje wynalazki do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie ochrony, twórcy, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy, nie przykładają wystarczającej wagi do nadawania swoim innowacyjnym rozwiązaniom nazwy a także do kwestii opatrzenia ich znakiem towarowym lub logo. Nadanie wynalazkowi nazwy zwiększyłoby jego rozpoznawalność, ułatwiło działania komercjalizacyjne, pozwalając potencjalnym nabywcom łatwo stwierdzić, że produkt, np. zawierający w sobie opatentowaną kompozycję składników, pochodzi od konkretnego, uprawnionego do patentu podmiotu.

Nazwę wymyśloną dla produktu, substancji lub sposobu będącego przedmiotem wynalazku warto zgłosić jako znak towarowy. Ochrona patentowa trwa 20 lat pod warunkiem wnoszenia terminowo koniecznych opłat. Z kolei prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na 10 lat przy czym może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony w nieskończoność. Przykładem takiego połączenia w jednym produkcie patentu i znaku towarowego może być aspiryna. Dla naukowców „aspiryna” to kwas acetylosalicylowy a dla zwykłego kupującego to nic innego jak farmaceutyk na bóle różnego pochodzenia czy pierwsze oznaki przeziębienia. Mówimy „weź aspirynę” a nie „weź produkt otrzymany w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem octowym w obecności kwasu siarkowego”. Patent na ten wynalazek dawno wygasł, lecz nazwa leku nadal jest chroniona jako znak towarowy i o ile teraz już każdy może zastosować substancję chronioną patentem, to nikt nie może posłużyć się nazwą handlową „aspiryna”.

Podobne rozwiązanie dotyczy wielu innych rozwiązań, które, mimo że chronione patentem, dla celów komercyjnych występują pod określoną nazwą zarejestrowaną jako znak towarowy. Takimi przykładami są  Lycra (elastomerpoliuretanowy), Nylon (poliamid, syntetyczny polimerzawierający grupę amidową) czy Teflon (politetrafluoroetylen). Są to znaki towarowe, które były, lub nadal są chronione od lat 50-tych czy 60-tych ubiegłego stulecia. Patenty na te rozwiązania wygasły wiele lat temu, jednakże prawo do znaku towarowego przysługiwało lub przysługuje nadal tylko jednemu podmiotowi. Ważne jest zatem, aby wprowadzając na rynek opatentowane rozwiązanie pod konkretną nazwą zadbać jednocześnie o ochronę tej nazwy, tak aby nie mogła zostać użyta przez  inne, konkurencyjne podmioty.

Warto pamiętać o obecnej sytuacji rynkowej, która wymaga od twórcy wynalazku, czy to w przedsiębiorstwie czy w instytucie badawczym, strategicznego myślenia uwzględniającego komercjalizację, czyli poszukiwanie praktycznego zastosowania dla opatentowanego rozwiązania. Dlatego warto swój wynalazek wprowadzić pod konkretną, rozpoznawalną nazwą, która potem będzie stanowiła dodatkowy walor dla patentującego rozwiązanie podmiotu, gdyż posiada konkretną wartość majątkową, mogącą być przedmiotem obrotu gospodarczego (np. aportu do spółki, zastawu na znaku itp.).

Marta Krzyśków – Szymkowicz

 

Wstecz