Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

06.09.2018

Tworzenie firmy (spółki) technologicznej wymaga często bardzo dużych nakładów na starcie działalności. Nakłady te są związane z pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi zarówno samej technologii, produktu docelowego oraz budowy odpowiedniej skali działalności. Wysokość tego typu nakładów jest bardzo różna i zależy zawsze od indywidualnych uwarunkowań związanych z typem danej technologii, wymaganych warunków związanych z dostępem do rynku (zgody, pozwolenia itp.) oraz niezbędnym rozpoczęciem działalności tak, aby możliwe było pokrywanie kosztów operacyjnych działalności dzięki uzyskiwanym z rynku przychodom.

Zanim jednak taki startup technologiczny osiągnie możliwość pokrywania kosztów operacyjnych z bieżących przychodów (tzw. break even point) musi pozyskać środki na niezbędne nakłady. Banki z reguły nie chcą przyznawać kredytów nowopowstającym firmom, dlatego zespoły zainteresowane tworzeniem tego typu podmiotów obok własnych środków poszukują dodatkowo kapitału z alternatywnych źródeł tj. indywidualni inwestorzy kapitałowi (business angels) czy fundusze kapitału zalążkowego (seed, venture capital). Kwota takiej inwestycji często wprost odpowiada niezbędnym szacowanym nakładom. W praktyce jednak zdarza się, że planowane nakłady powiększają się o nieprzewidziane wcześniej koszty wynikające np. z opóźnień niektórych prac rozwojowych czy konieczności wykonania dodatkowych testów.

Bardzo pomocne może być w powyższych sytuacjach wsparcie przewidziane w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U z 2016 nr 1933). Oprócz zwiększenia kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R (dalej: Ulga), które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustawa wprowadziła dosyć nowatorski mechanizm pozwalający nowopowstałym podmiotom odliczyć koszty kwalifikowalne, które nie mogą zostać odliczone od dochodu, z uwagi na jego brak.

Wspomniany mechanizm umożliwia nowopowstałym podmiotom lub w następnym roku ich funkcjonowania (jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą) uzyskać zwrot gotówkowy wydatków kwalifikowalnych, które nie zostały objęte ulgą ze względu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt niski dochód. Kwota zwrotu odpowiada iloczynowi wybranej stawki opodatkowania (18% lub 19%) oraz kwocie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi, której podatnik nie wykorzystał z powodu braku dochodu. Istotą ulgi jest zapewnienie źródła finansowania dla podmiotów, które już w początkowej fazie swojego istnienia zamierzają inwestować w innowacyjność w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Należy wskazać, iż kwota zwrotu gotówkowego stanowi pomoc de minimis i jest sumowana z innymi formami pomocy de minimis, w celu ustalenia, iż nie będzie przekroczony próg pomocy publicznej. Pomoc de minimis jest bowiem dopuszczalna bez żadnych obowiązków notyfikacji, jeśli mieści się w określonych pułapach (co do zasady dla małych i średnich przedsiębiorstw pułap to 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro).

Należy także podkreślić, iż z mechanizmu zwrotu nie może korzystać podatnik – osoba fizyczna która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadziły działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Może to wykluczyć podmioty, które już próbowały swoich sił w biznesie i wymaga zwrócenia uwagi na ten fakt przed rozpoczęciem działalności.

W przypadku osób prawnych zakazowi skorzystania ze zwrotu podlegają podmioty, które powstały:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) zostały założone przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł

4) zostały założone przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Należy jednak pamiętać, iż zwrot dla podatnika nie ma charakteru bezwarunkowego, ustawodawca bowiem formułuje warunek, iż podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. De facto zatem podmiot korzystając z ulgi musi zakładać co najmniej trzyletni okres zwrotu inwestycji i funkcjonowania na rynku.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Krzysztof Budasz, Zbigniew Krzewiński 

Wstecz