„Duża” ustawa o innowacyjności i jej główne założenia

14.09.2018

Duża (druga) ustawa o innowacyjności została uchwalona 9 listopada 2017 roku jako ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Jest to druga ustawa kompleksowo ujmująca problemy związane z innowacyjnością (zwana potocznie również „dużą ustawą o innowacyjności”) - po ustawie z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), tzw. małej ustawie o innowacyjności.

Istotą zmian wprowadzonych przez te akty prawne jest usunięcie barier związanych z działalnością innowacyjną oraz stworzenie skutecznych mechanizmów wspierania (np. poprzez system podatkowy) nowatorskich rozwiązań w praktyce.

W dużej ustawie o innowacyjności widać wyraźnie obszary nowych udogodnień. Zapoznanie się z nimi pozwoli nam na lepsze zaplanowanie agend badawczych lub strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstw.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

 • zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
 • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami),
 • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
 • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,
 • wprowadza możliwość korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek,
 • zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą,
 • umożliwia tworzenie przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi),
 • zapewnia MNiSW instrumenty prawne do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów).

Dwie ustawy o innowacyjności nie są jednak jedynymi aktami prawnymi, które ułatwiają współpracę biznesu i nauki. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przy okazji powstawania Białej księgi innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło stworzyć dodatkowe instrumenty:

 • doktoraty wdrożeniowe, które pozwalają na tworzenie pracy doktorskiej w przedsiębiorstwach i w uczelniach,
 • Sieć Badawcza: Łukasiewicz, której celem będzie prowadzenie badań naukowych i prac B+R ważnych dla realizacji polityki gospodarczej państwa (projekt ustawy przyjęty 9 listopada przez Komitet Stały Rady Ministrów).

Rada ds. Innowacyjności, odpowiedzialna za powstanie Białej księgi innowacji, jest organem pomocniczym Rady Ministrów – w jego skład wchodzą szefowie m.in. resortu nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju i cyfryzacji. Nad prawem ułatwiającym działalność innowacyjną pracuje nie tylko MNiSW.  W wyniku prac innych resortów mają w przyszłości powstać:

 • prosta spółka akcyjna (prace w tym zakresie koordynuje Ministerstwo Rozwoju),
 • sądy patentowe ds. własności intelektualnej (prace w tym zakresie koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości).
Wstecz