Program InnoNeuroPharm

Program sektorowy InnoNeuroPharm powstał z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny, w perspektywie roku 2026.

Cel główny programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi wyznaczającymi strategię osiągnięcia  celu głównego:

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów sektora farmaceutycznego w tym neuromedycyny,

Cel szczegółowy 2. Wzrost innowacji w sektorze farmaceutycznym.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego InnoNeuroPharm to:

  • Innowacyjne produkty lecznicze,
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczym.

Zasady konkursu InnoNeuroPharm

Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm skierowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinasowanie samodzielnie lub w konsorcjum. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach II konkursu InnoNeuroPharm to 230 mln zł.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Obejmują one m.in. nowe kryterium dot. kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na ekspercką ocenę wydatków przewidzianych w budżecie. Ponadto rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.

Istotną nową cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.

Wnioski można składać od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.