Program INNOship

Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.

W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE w 2017 roku złożył studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o jego ustanowienie.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023.

Cel główny programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi wyznaczającymi strategię osiągnięcia  celu głównego:

 • Cel szczegółowy 1. Wzrost innowacji produktowej i technologicznej w polskim sektorze stoczniowym w Polsce.
  Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań takich jak: technologie, metody, procedury, wyroby opracowane podczas realizacji programu sektorowego. 
 • Cel szczegółowy 2. Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora stoczniowego w zakresie działalności B+R.
  Cel ten będzie realizowany poprzez finansowe wsparcie dla projektów innowacyjnych przedsiębiorstw sektora. Współfinansowanie prac badawczych i rozwojowych technologii/produktów z zaangażowaniem środków publicznych otworzy nowe możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym i pozytywnie przełoży się na wzrost aktywności tych podmiotów w zakresie działalności B+R, pozwalając na wzrost ich konkurencyjności i pozyskiwanie zleceń w nowych niszach rynkowych.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego INNOship to:

 1. Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.
 2. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 3. Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.
 4. Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową.
 5. Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Zasady konkursu INNOship

Konkurs 1/1.2/2018 INNOship skierowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinasowanie samodzielnie lub w konsorcjum.  Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu INNOship to 120 mln zł.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Obejmują one m.in. nowe kryterium dot. kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na ekspercką ocenę wydatków przewidzianych w budżecie. Ponadto rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.

Istotna cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.

Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.