Dokumentacja dla konkursu nr 1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka:

ZASADY KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o konkursie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 20.03.2020 r.)
 2. Regulamin Konkursu (uwaga: aktualizacja dokumentu z 20.03.2020 r.)
 3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów  
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 7. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 2.03.2020 r.)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

         LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/1.1.1/2020 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism MNISW
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie Szybka ścieżka dla przedsiębiorców innych niż MŚP i konsorcjów przedsiębiorstw można kierować:


FAQ


DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna, obowiązująca do 19.03.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna III, obowiązująca od 16.03 do 19.03.2020 r.) 
Regulamin konkursu (wersja archiwalna II, obowiązująca od 02.03 do 15.03.2020 r.) 
Regulamin konkursu (wersja archiwalna I, obowiązująca do 01.03.2020 r.)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 01.03.2020 r.)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl