Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie 1/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: GAMEINN

27.09.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena wg kryteriów oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program GAMEINN.

Spośród 83 wniosków, które wpłynęły w ramach programu sektorowego GAMEINN, dokonano oceny 63 wniosków, z czego:
Dnia 27 września 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 27 projektów. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 104 652 946,38 PLN. Jednocześnie 36 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista rankingowa projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/2019 GAMEINN

Wstecz