Zbiorcza lista protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej w konkursie 1/4.1.2/2018 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

27.05.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.2/2018 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

W wyniku procedury odwoławczej dokonano oceny 11 złożonych protestów, które wpłynęły w ramach całego konkursu. W wyniku dokonanej oceny 8 protestów zostało niewybranych do dofinansowania, a 3 zostały uwzględnione. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 13 910 766,79 PLN.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 4.1 poddziałanie 4.1.2 – aktualizacja zbiorczej listy

Wstecz