Dokumentacja dla konkursu nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 1. Regulamin konkursu (aktualizacja z 11.08.2019)
 2. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 4. Kryteria wyboru projektów
 5. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 6. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 2/1.1.1/2019 


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse-at-ncbr.gov.pl;  
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: konkurs111-at-ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

FAQ

Dokumenty archiwalne:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (wersja obowiązująca do 18.06.2019)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 18.06.2019)
 3. Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 11.08.2019)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl