Dokumentacja dla konkursu nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

Opis konkursu

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
Kryteria wyboru projektów
Zakres minimalny umowy konsorcjum
Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wzór wniosku o dofinansowanie
Sytuacja finansowa (część wniosku)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
Ustawa wdrożeniowa
Rozporządzenie 651/2014
Rozporządzenie ogólne
Rozporządzenie EFRR
Rozporządzenie 1407/2013
Rozporządzenie Omnibus
Kalkulator EPC
Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
Klasyfikacja MAE
Poziomy gotowości technologicznej
Poradnik dotyczący definicji MŚP
Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse-at-ncbr.gov.pl;  
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: konkurs111-at-ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl 

FAQ