Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus - Konkurs 3/1.1.1/2019

Konkurs „Szybka Ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus, ogłoszony 28 lutego 2019 r., jest pierwszym konkursem skierowanym tylko do wnioskodawców, którzy planują stworzenie produktu lub technologii istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi). „Dostępność” rozumiana jest jako zniesienie jednej lub więcej barier w otoczeniu ww. osób (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług). W efekcie rezultat projektu powinien pozwolić ww. osobom na funkcjonowanie w otoczeniu na zasadzie równości z innymi.

Konkurs, realizowany w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem takiego konsorcjum może być tylko przedsiębiorstwo.

Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 50 000 000 PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych, których rezultatem ma być innowacja nakierowana na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR 22 stycznia br. Ocena projektu przewiduje możliwość poprawy wniosku zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez NCBR. Elementem oceny będzie także spotkanie panelu z wnioskodawcą po poprawieniu wniosku.

W konkursie wprowadzono nowe zasady rozliczania kosztów osób pełniących funkcje zarządcze, nadzorcze i koordynujące w ramach projektu. Będą one finansowane z ryczałtu kosztów pośrednich. Zmiana dotyczyć będzie także kierownika B+R – również jego wynagrodzenie pokrywane będzie w całości z ryczałtu kosztów pośrednich.

Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne rundy, wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.