Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:

1. Ogłoszenie o konkursie (dokument zaktualizowany 20.10.2017 r.)
2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu (dokument zaktualizowany 20.10.2017 r.)
3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
4.1 Przewodnik kwalifikowalności - Ogólne zasady
4.2 Przewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów kwalifikowanych
4.3 Przewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów niekwalifikowanych
5. Kryteria wyboru projektów
6. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego - Poddziałanie 1.1.1 MSP
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNiSW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 2014-2020
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR
 15. Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIR 2014-2020
 16. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 17. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 15. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/1.1.1/2017 można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: konkurs111msp-finanse-at-ncbr.gov.pl
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: konkurs111msp-at-ncbr.gov.pl oraz  pod numerami telefonu +48 22 39 07 399, +48 22 45 67 590.

FAQ