Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” POIR w 2017 r.

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1 - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Nowy dokument.
 7. Metodologia ryczałtowa - Nowy dokument.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR

2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 13. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B
 3. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument
 4. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 1. Regulamin Funkcjonowania Funduszu Alfa

KONTAKT:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba-at-ncbr.gov.pl

FAQ