Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR w 2018 r., Wspólne Przedsięwzięcie INGA:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum (Uwaga: aktualizacja od 09.11.2018 r.)
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 27.11.2018 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:

 1. Wzór umowy o realizację projektu (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 11.04.2019 r.)

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.1
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Podstawowe słowa kluczowe
 17. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców
 18. Wzór pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy podczas Panelu Ekspertów

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 13 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

REALIZACJA PROJEKTU

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/4.1.1/2018 można kierować: