LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy
Oryginał lub poświadczona za zgodność z  oryginałem kopia
3. Budżet Projektu Oryginał/w systemie informatycznym IP
4. Harmonogram płatności Oryginał
5.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Oryginał
6.
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
lub
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
albo
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)
a) dokument własny Wnioskodawcy
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
c) Oryginał
7.
a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
albo
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
albo
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał
b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia
c) Oryginał
8. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
9.
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” 
oraz
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 Nr 213, poz.  1235, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Uwaga:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał
b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem  kopia
10. Kopia umowy konsorcjum – aktualizacja – jeśli dotyczy. dokument własny Wnioskodawcy
Poświadczona
za zgodność
z oryginałem  kopia
Dodatkowo – w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty od każdego z konsorcjantów:
a) Dokumenty dot. Konsorcjanta, ubiegającego się o pomoc publiczną w ramach projektu:
1.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Oryginał
2.
a) Sprawozdania finansowe Konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
lub
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
albo
c) Oświadczenie Konsorcjanta o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy).
a) dokument własny Konsorcjanta
b) dokument własny Konsorcjanta
a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
c) Oryginał