Informacje dotyczące procedury odwoławczej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) (dalej: Ustawa wdrożeniowa), wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Zgodnie z §15 Regulaminu konkursu:

  1. Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie wdrożeniowej.
  2. Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
  3. Do czasu zakończenia procedury odwoławczej Wnioskodawca oraz Konsorcjant nie może, w konkursach organizowanych przez NCBR, ponownie złożyć tego samego projektu, będącego przedmiotem procedury odwoławczej i postępowania sądowo-administracyjnego.
  4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał ostatni projekt wyróżniony na Liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, jako wyłoniony do wsparcia, zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 1 w ramach danego konkursu oraz pod warunkiem dostępności środków.

Protest należy wnieść bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.