Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 Szybka ścieżka (dotyczy protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej po 9 czerwca br.)

28.09.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Dokonano oceny merytorycznej 11 protestów (tj. wszystkich, które zostały wniesione do NCBR po 9 czerwca 2016 r.).

Do dofinansowania został rekomendowany 1 projekt (zlokalizowany w województwie innym niż mazowieckie) na kwotę 34 486 735,73 zł.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, niewykorzystana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wyniosła: 547 262 436,46 zł   PLN, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 27 759 129,37 PLN;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 519 503 307,09 PLN.

Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informujemy, że aktualizacja listy rankingowej projektów po rozstrzygnięciu protestów od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w ramach listopadowego etapu naboru, które wpłynęły do NCBR do 9 czerwca br., została opublikowana na stronie NCBR w dniu 18 lipca 2016 r. i jest dostępna pod poniższym linkiem:

Wstecz