Dokumentacja dla konkursu nr 2 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:

1. Ogłoszenie o konkursie (dokument zaktualizowany od 27.09.2017 r.)

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu (dokument zaktualizowany od 27.09.2017 r.)

3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

4.1 Przewodnik kwalifikowalności - Ogólne zasady

4.2 Przewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów kwalifikowanych

4.3 Przewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów niekwalifikowanych

5. Kryteria wyboru projektów

6. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1.  Wzór wniosku o dofinansowanie
 2.  Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3.  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 3. Ustawa wdrożeniowa.
 4. Rozporządzenie 651/2014.
 5. Rozporządzenie ogólne.
 6. Rozporządzenie EFRR.
 7. Dyrektywa 2003/87/WE.
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 przedsiębiorstwa duże.
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 11. Klasyfikacja MAE.
 12. Poziomy gotowości technologicznej.
 13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 2014-2020.
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR.
 15. Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIR.
 16. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROTEST

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460). Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 2/1.1.1/2017 można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: konkurs111duze-finanse-at-ncbr.gov.pl;
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: konkurs111duze-at-ncbr.gov.pl oraz  pod numer telefonu (0-22) 39 07 442.  

FAQ