Głównym celem Programu Sektorowego INNOWACYJNY RECYKLING jest wzrost innowacyjności krajowego sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna w perspektywie roku 2026.

Program sektorowy INNOWACYJNY RECYKLING został zainicjowany przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu jako Lider Konsorcjum złożyła w 2015 roku studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOWACYJNY RECYKLING.

Cele szczegółowe Programu to:

  1. Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora recyklingu w zakresie działalności B+R.
  2. Zwiększenie liczby innowacji w sektorze recyklingu.
  3. Poprawa stanu środowiska naturalnego i wprowadzenie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w produkcji.

Zakres tematyczny Programu obejmuje następujące obszary badawcze:

  • Odpady sektora metali nieżelaznych
  • Odpady wydobywcze z węgla kamiennego
  • Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych
  • Odpady drzewne

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu Programu wynosi 90 mln PLN.

Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Osoby do kontaktu:

Krystyna Kamińska

Sekcja Programów Sektorowych

Dział Zarządzania Programami

tel.: + 48 22 39 07 319

tel. kom.: +48 517 428 388

Kontakt e-mail:

Pliki do pobrania: