Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursu 1/4.1.4/2018 „Projekty aplikacyjne”

03.06.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w drugiej rundzie naboru w ramach konkursu 1/4.1.4/2018 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Spośród 12 złożonych protestów od wyników oceny dokonano oceny 10 protestów. W wyniku przeprowadzonej oceny 2 projekty zostały wybrane do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 8 546 476,31 PLN. Ponadto, 2 protesty pozostały bez rozpatrzenia, a 8 zostało niewybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 – druga runda naboru_procedura odwoławcza

Wstecz