Informacja o skierowaniu wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich do etapu negocjacji

21.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Informacja o skierowaniu wniosku do negocjacji zostanie przesłana na ręce osoby wskazanej w pkt 2.7 wniosku o dofinansowanie.

Wstecz