Informacja o wynikach oceny projektów w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pn. „Projektowanie uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne (lista rankingowa po procedurze odwoławczej)

13.05.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. zakończyły się negocjacje (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) wniosku złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19.

1 projekt uzyskał ocenę pozytywną i zostały skierowane do dofinansowania. 

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Wstecz